top of page

KVKK Aydınlatma Metni

DEĞERLİ ZİYARETÇİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla tubaylayasamenerjisi.com olarak hazırlanmıştır.

Söz konusu bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin, seminer, video konferans, danışmanlık, online toplantı ve koçluk kapsamında, telefon ile ya da bilgi kayıt formlarıyla iletebileceğiniz soru ve talepleriniz, seminer ve etkinliklerimize ilişkin geri bildirimleriniz ve hizmetlerimizi talepleriniz yönünden işlenmesine ilişkin bilgilendirmeyi ve kişisel verilerinizin işlenmesi açısından sizi bilinçlendirmeyi kapsamaktadır.

tubaylayasamenerjisi.com olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizi etki alanımızda olan ya da olmayan süreçler hakkında bilinçlendirerek, sizlere sunduğumuz tüm ürün/hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği aşağıda belirtilen veriler, (bunlarla sınırlı olarak ancak yapılan işle ilgili alınması mecburi ek verilerin yetkili mercilerce zorunlu kılınması halinde genişletilerek) Kişisel Veri olarak işlenecektir.

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi”; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


İşlenen Kişisel Verileriniz :

Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi etkili ve güvenli bir biçimde hizmetin ifası için ve yasal olarak gereken kişisel bilgileri toplarız. İşlenen verileriniz sadece kişisel verileriniz olup,  Özel nitelikli kişisel verileriniz Ana faaliyet konumuz kapsamında değildir.  Söz konusu bu kişisel verileriniz aşağıdakileri içerebilir.

Kimlik verileriniz : Ad-Soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, ünvan, uyruk ve imza örneği, vergi numarası/sosyal güvenlik numarası.

Tarafınızla yapılan işlemler: Bunun ne zaman ve nerede gerçekleştiği.

Sesli-görsel veriler; Fiziksel etkinlikler sırasında alınan görüntüler. (Katılımcıların kendileri tarafından çekilen görseller ve sosyal medya paylaşımları sorumluluğumuzda değildir.)

tubaylayasamenerjisi.com video konferanslar için Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) Skype, Microsoft Corp. (‘’Skype”) şirketlerinden ve WhatsApp’tan hizmet almaktadır. Video konferans hizmeti sunan ilgili ürünlere ilişkin hesap oluşturmanız durumunda, söz konusu şirket, sizden ek kişisel veri talep edebilir. Ancak bu gibi ek kişisel veriler, tubaylayasamenerjisi.com' un veri işleme amaçları ile ilgili değildir ve bu kişisel veriler Zoom, Skype ve WhatsApp şirketlerinin kişisel veri politikaları ile ilgilidir. Bu bilgiler Zoom, Skype ve WhatsApp tarafından işlenmekte olup, öncelikle ilgili şirketlerin Gizlilik Politikasını okuyabilirsiniz.  
Bu nedenden dolayı Web etkinliklerimize Zoom aracılığıyla katılmanız halinde, Zoom’un Gizlilik Politikasını incelemenizi öneririz. Skype aracılığı ile katılmanız halinde ise Skype’nin Gizlilik Politikasını incelemenizi öneririz. WhatsApp aracılığı ile katılmanız halinde WhatApp’ın Gizlilik Politikalarını incelemenizi öneririz.

İlave olarak, Zoom / Skype / WhatsApp programı, web etkinliklerimize katılmanız için adınızı, soyadınızı ve e-mail adresinizi soracaktır. Bu bilgileri Zoom / Skype /WhatApp ile paylaşmak istememeniz durumunda, adınızı / soyadınızı belirtmek zorunda değilsiniz. İlgili kısma ‘‘Ziyaretçi” yazarak veya dilediğiniz başka bir şekilde doldurabilirsiniz.

Ayrıca ;

Görsel ve işitsel kayıtlar (Etkinliklere katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda etkinlikteki ses ve görüntü kayıtlarınız Zoom tarafından işlenmektedir.)

Biyometrik verileriniz (Etkinliklere katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda Derslerdeki ses ve görüntü kayıtlarınız Zoom tarafından işlenmektedir.)

Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepleri:
tubaylayasamenerjisi.com olarak kişisel verilerinizin işlenme amacı; arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi, tarafınızca talep edilen koçluk, danışmanlık, seminer, katılım belgesi, dokümantasyon gibi ürün/hizmetlerimizi sunabilmek, koçluk, danışmanlık, web-seminer gibi etkinliklerimizin içeriği konusunda bilgi vermek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dahilinde müşterileri tanımak ve iletişimi ve hizmet kalitesini artırmaktır.

Söz konusu kişisel verileriniz, kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi suretiyle işlemektedir.
 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Yukarıda sıralanan amaçlarla ‘’tubaylayasamenerjisi.com’’ nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz.

Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. kişilere hizmet kalitesini artırmak, hizmeti gerçekleştirebilmek amacıyla aktarılabilir.

Web seminer, danışmanlık, koçluk gibi etkinliklerimiz için web sitemiz (tubaylayasamenerjisi.com) oluşturulan başvuru kayıt formlarımız içerisinde yer alan, adı-soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi bölümlerinden ve telefon ile olan çağrılarınız, göndereceğiniz kısa mesajlar özel nitelikte olmayan kişisel verilerinizi sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
 
Sosyal Medya İletilerinizle İlgili Kişisel Verileriniz

YouTube, İnstagram ya da Facebook gibi platformlarda yaptığımız canlı video yayınlarında katılımınıza ilişkin sizlere ait hiçbir kişisel veriyi işlemeyiz ve bu platformlara verdiğiniz bilgiler etki alanımızda ve kontrolümüzde değildir. Bu platformlarında sunucuları yurt dışındadır dolayısıyla kişisel verileriniz bu platformlara üye olduğunuzda yurt dışına aktarılmaktadır, dolayısıyla kişisel verilerinizin işlenmesi bu şirketlerin politikaları ile ilgilidir. Kişisel verileriniz için ilgili şirketlerin -Gizlilik Politikasını- inceleyebilirsiniz.   
Ancak bu platformlardan bize ulaşmanız, Web-seminer ve atölye, danışmanlık ya da koçluk çalışmalarımız kapsamında bize hizmetlerimiz hakkında başvurmanız halinde ticari bir ilişkiye ve profesyonel bir hizmete dönüştüğünde işte bu aydınlatma metninde bahsettiğimiz kişisel veri politikamız geçerlidir.


Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi gereği; yasamenerjisiatolyesi@gmail.com adresine e-posta ile başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Koruma Görevlisi/Sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tuba'ylayasamenerjisi.com'a iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak:

Kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat imzalı olarak iletebilir veya yasamenerjisiatolyesi@gmail.com adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin başvurunuz tarafımızca, alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.  İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi halinde, reddedilme sebebi tarafımızca yazılı olarak veya elektronik formatta gerekçelendirilerek tarafınıza bildirilir. 

İnternet sitesi adresi: www.tubaylayasamenerjisi.com

bottom of page